Adatkezelési tájékoztató

Kérem, olvassa el a Tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, az Európai Uniós adatvédelmi rendelet (GDPR) és a hatályos jogszabályok kapcsán hogyan kezelem a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait. Fenntartom magamnak a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, ha a rendeletben, törvényben, vállalkozásom adataiban változás állna be. Ha a változás olyan információkat érint, amik miatt Önt értesíteni szükséges, azt haladéktalanul megteszem. Kérdését, ha postai úton küldi meg jelen tájékoztatóval kapcsolatosan, arra legkésőbb egy hónapon belül válaszolok, írásban.

A vállalkozásom tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Az adatkezelési tájékoztatóm elérhető a www.harmoniaeletrefomkozpont.hu weboldalamon és szolgáltatási címemen.

Az adatkezelő neve, székhelye, adatvédelmi tisztviselő, adatfeldolgozás, adattovábbítás

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom:

Cégnév: Kilin Andrea Kinga egyéni vállalkozó 

Adatkezelő: Kilin Andrea Kinga

Adószám: 67900426-1-43
Székhely: 1221 Budapest, Anna u. 19., fszt. 1.

Telephely/szolgáltatási hely: 1116 Budapest, Vegyész. u. 10.
Weblap: www.harmoniaeletreformkozpont.hu
Kapcsolattartás: Tel.: +3670318-2465, E-mail: kilin.andi@gmail.com


Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére


Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét elektronikus elérhetőségeim valamelyikére vagy postai úton a fent megjelölt címre és névre elküldheti. Válaszomat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldöm az Ön által kért címre.


Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.


Adattovábbítást a NAV (számviteli törvény alapján név, cím) felé végzek.

A kezelt adatok meghatározása

Az érintett által megadott név, cím, elektronikus elérhetőség (email, facebook, messenger), telefonszám, illetve a kizárólag a masszázskezelés (indikációk és kontraindikációk) szempontjából lényeges egészségügyi adatok.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) akkor kerülhetnek a kezelésembe, ha Ön azt a tudomásomra hozza a következő lehetőségeken keresztül: Facebookon, levelezőrendszeren, telefonon, illetve személyesen az adatlapot kitöltve.

Adakezelési célok
Masszázs és fizikai közérzetet javító szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatást igénybe vevők adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezelem.

Jogalapok az adatkezeléshez
Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:
a) Az Ön személyes adatának használata ahhoz szükséges, hogy a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát állíthassak ki. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
b) Telefonszámára/elektronikus elérhetőségére, nevére időpontegyeztetés miatt van szükség. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

c) Előfordulhat, hogy a masszázskezelés eredményessége/kivitelezhetősége miatt Ön megoszt velem egészségügyi információt. A kezelőlapot csak akkor készítem el és tárolom, amennyiben kifejezetten hozzájárul. Jogalap, GDPR 9. cikk (2) a) pont.

d) A 16. életévet be nem töltött gyermek személyes adatainak (keresztnév, telefonszám, e-mail, lakcím) kezelése akkor jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, ill. engedélyezte. GDPR 8. cikk, (1), (2) bek. A hozzájárulást elég csak az első kezelés előtt megtenni.

Hozzájárulását a fenti adatok megadásával (adatlap kitöltésével, aláírásával) adja meg. Amennyiben ezeket nem adja meg, szolgáltatásomat nem tudja igénybe venniA (c) pont esetében a masszázs célját, az egészségre gyakorolt jótékony hatást kiemelt figyelemmel kezelem, ezért fenntartom a jogot, hogy a tudomásomra hozott egészségügyi információk alapján, amennyiben az tartalmaz ellenjavallatot, az Ön egészségének érdekében visszautasítsam a kezelést. Az adatlapon olvasható ellenjavallatok megismerésével és annak aláírásával az Ön tájékoztatása rögzítésre kerül. Az Ön egészségével kapcsolatos minden információt bizalmasan kezelek, és azok tudomásomra hozatala kizárólag az Ön egészségének és a masszázskezelés eredményességének érdekében történik.

Adattovábbítás

1. Adattovábbítás történik a hatályos törvények alapján számviteli bizonylat kiállítása esetén a NAV felé.

Jogalap: számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállításához (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)

2. A kapcsolattartás, eredményes kezelés céljából megadott adatok esetén adattovábbítás nem történik.

Tájékoztatom Önt, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a vállalkozásomat, mint adatkezelőt. A vállalkozásom a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A honlapomon személyes adatot nem kérek, ha telefonon/emailen érdeklődik először, az email címét, telefonszámát bizalmasan kezelem és a konkrét kapcsolattartáson kívül más célra nem használom fel. Későbbi kapcsolattartási felhasználásukhoz az Ön írásos hozzájárulását kérem a személyesen, helyben kitöltendő adatlapon.

Az adatkezelés időtartama, tárolás
A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrzöm.

A kapcsolattartás, masszázskezelés céljából megadott adatokat az érintett felhatalmazásának visszavonásakor (melyet emailben vagy postai úton tehet meg) törlöm, megsemmisítem.

A papír alapú iratokat (adatlapok, átadott egészségügyi dokumentáció), szolgáltatási helyemen, számlákat székhelyemen, zárt szekrényben tárolom. Az informatikai eszközömön tárolt és kezelt adatok a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás ellen védettek.

Érintetti jogok
A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni vagy bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet velem.
Érintetti jogok:
a) hozzáférés, az Önre vonatkozó, általam kezelt adathoz; élhet adathordozási jogával
b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c) az Önre vonatkozó általam kezelt adat törlése, ez a jog kizárólag a kapcsolattartási adatokra vonatkozik;
d) az adat kezelésének korlátozása;
e) az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
g) bármely Önre vonatkozó, általam kezelt személyes adatról másolat adása;
h) tiltakozás a személyes adatok általam történő használata ellen.

Profilalkotással, automatizált döntéshozatallal kapcsolatos információk

Profilalkotásra, automatizált döntéshozatalra nem kerül sor.

Jogorvoslati tájékoztatás, adatvédelmi incidens kezelése
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: https://www.naih.hu

Adatvédelmi incidens „olyan biztonsági incidens, amely az átvitel alatt álló, tárolt vagy feldolgozott személyes adatok véletlen vagy törvénytelen megsemmisüléséhez, elvesztéséhez, módosulásához, engedély nélküli nyilvánosságra kerüléséhez vagy az adatokhoz való jogosulatlan hozzáféréshez vezet” – bejelentését az adatkezelő a bekövetkezéstől számított 72 órán belül köteles bejelenteni a kijelölt hatóságnál és köteles értesíteni az érintett(ek)et. Az adatkezelőn kívül más személy nem fér hozzá a tárolt adatokhoz (zárt szekrényhez, védett számítógéphez), így a bejelentés az ő hatásköre és felelőssége.

A weboldalam használatához kapcsolódó adatkezelés („cookie”)

Amikor a látogató e Tájékoztató hatálya alá tartozó www.harmoniaeletrefomkozpont.hu weboldalt meglátogatja, egy kisméretű adatfájlt, úgynevezett cookiet (továbbiakban: cookie vagy süti) helyezünk el a számítógépére, mely többféle célt szolgálhat. Adatkezelőként kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló, továbbá a weboldalam kényelmesebb használatát elősegítő sütiket használunk.

A „sütik” célja: egyesek elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez (session cookie – munkamenet süti), mások a weboldal kényelmesebb használatának elősegítésére szolgálnak.

A weboldalon az alábbi típusú cookiekat használjuk:

  • Munkamenet sütik

A munkamenet sütik a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A „munkamenet sütik” alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem garantálható. Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára terjed ki, a „sütik” a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

  • Használatot támogató, kényelmi sütik

Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy weboldalam megjegyezze, hogy milyen működési módot választott (például: elfogadta a süti tájékoztatót és a kereső eredmény listájában kapott találatok milyen rendezési mód alapján kerüljenek megjelenítésre). Ez annak érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ne kelljen újra és újra elfogadnia a süti tájékoztatót vagy beállítania, hogy milyen rendezési elv szerint szeretné megtekinteni az oldalon megjelenített tartalmakat. A preferenciákat tároló sütikben lévő információk nélkül honlapom kevésbé gördülékenyen ugyan, de működhet.

A kényelmi sütik által személyes adatokat nem rögzítek, azt a kliens gép böngészője tárolja 1 hónapos lejárati idővel.

Biztonság:

A sütik használata által nem jegyezek illetve tárolok saját eszközömön semmilyen azonosítót vagy jelszót. A látogató a sütik alkalmazásával együtt is teljes biztonságban használhatja az oldal szolgáltatásait.

A böngésző süti beállításainak ellenőrzése, a sütik letiltása:

A böngészők már engedélyezik a süti beállítások módosítását. Egy részük alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve a felhasználó megakadályozza az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a
továbbiakban minden alkalommal felajánlja a sütik beállításának választási lehetőségét.

Felhívom a weboldal-látogatóim figyelmét, hogy mivel a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a sütik letiltása esetén nem tudom garantálni, hogy a látogató képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet.

Kilin Andrea Kinga e.v., mint adatkezelő a tudomásomra jutott személyes adatokat bizalmasan kezelem és magamra nézve kötelezőnek ismerem el jelen jogi közlemény tartalmát.

Budapest, 2021. augusztus. 10.